Meny
Bookmark and Share
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9        

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

[ Socialstyrelsen / IVO ledningssystem SOSFS: 2011:9]

58000 kr

Leveranssätt


E-postadress
 

Få hjälp med att ta fram en kvalitetsmanual som uppfyller kraven från Socialstyrelsen kring Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS2011:9.

Har ni en verksamhet som bedriver:
 • Personlig assistans
 • Hemtjänst
 • LSS - Stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Tandläkare
 • HVB - Hem för vård eller boende
 • Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
så skall ni bedriva ett systematiskt kvalitetsledningsarbete som dessutom kommer kontrolleras av IVO/Socialstyrelsen eller kommunen med jämna mellanrum.

- Vi har under 2012 - 2021 hjälpt över ett 100-tal företag att bli godkända av Socialstyrelsen, IVO och diverse kommuner.

Produktkategori:
Socialstyrelsen, SOSFS 2011:9, Kvalitet,

Antal sidor:
Ej fördefinierat. Beror på verksamhet.

I denna produkt ingår
Vägledning från KvalitetsGruppens konsulter och skribent. Ledningssystemet färdigsställs av kunden med hjälp av vägledning från KvalitetsGruppens konsulter.  Arbetet sker efter den handlingsplan som bestäms i början av projektet.

Erbjudandet/produkten
Gäller enbart för småföretag, 1-30 anställda.

Övriga företag, koncerner och föreningar får begära offert för prissättning.

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för kvalitet:

Vi på KvalitetsDokument/KvalitetsGruppen har genom året hjälpt småföretag att ta fram kvalitetsmanualer och arbetar även med det kvalitetsledningssystem SOSFS 2011:9 som Socialstyrelsen har arbetat fram. Detta kvalitetssystem kan även integreras i ett vanligt ISO 9001 system.

För att se en lista över våra kunder som vi hjälpt med SOSFS2011:9 kan ni besöka KvalitetsGruppens.com.

Fördelen med den här tjänsten som vi erbjuder är att ni får en bra start på ert systematiska kvalitetsarbete. Målet med arbetet är att ni skall kunna uppvisa ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställt på er verksamhet.

Tillvägagångssättet vid SOSFS 2011:9 framtagandet

 1. Kontakta oss på KvalitetsGruppen för att få en offert.

 2. Därefter kontaktar vi er och när vi fått in mer information om er verksamhet så startar vi tillsammans upp arbetet med målet att ni skall ha ett färdigt ledningssystem.

 3. Arbetet börjar med att vi tar fram en tidsplan med tillhörande handlingsplan.

 4. Därefter skickar vi över dokument för att samla in information om er verksamhet. De uppgifter vi vill ha in är t ex vilka befattningar/tjänster ni har inom företaget m.m
 5. Vi skapar ett unikt Quality Works Online till er och skickar över inloggningsuppgifterna till er. I Quality Works Online arbetar vi tillsammans för att skapa er kvalitetsmanual.

 6. När vi har fått in uppgifterna som ni skulle ta fram, så skapar vi en grundmanual. Denna grundmanual blir sedan vår startpunkt och vi följer därefter den handlingsplan som vi kommit överens om tidigare.

 7. Ni bearbetar sedan texterna i grundmanualen som KvalitetsGruppen har tagit fram. Detta arbete sker i samråd med Kvalitetsgruppens konsulter per telefon, e-post och genom Quality Works Online.

 8. När ni färdigställt en text så kommer vi på KvalitetsGruppen att granska texten för att se om den uppfyller kraven. Skulle en text inte uppfylla kraven, kommer vi tillsammans gå igenom hur vi kan få texten att uppfylla de krav som Socialstyrelsen och IVO ställer på er manual.

 9. När arbetet med manualen är färdig så kan ni välja att ha kvar manualen på vår webbserver (med Quality Works Online) eller så skickar vi över er manual tillsammans med en DVD-skiva så att ni kan installera Quality Works på er lokala dator eller i ert nätverk.

Resultatet är en SOSFS 2011:9 manual

En manual som uppfyller kraven i SOSFS 2011:9 upprättas. Kvalitetsmanualen kommer även innehålla de rutiner som det är krav på (lex Sarah och lex Maria är exempel på sådana), instruktioner och övrig dokumentation som ni kan tänkas behöva för att kunna bedriva ett förbättringsarbete där kvalitén på era tjänster säkerställs. Manualen kommer finnas tillgänglig
t i dokumentstyrningsprogrammet Quality Works. 

Exempel på innehållsförteckning för en SOSFS 2011:9 manual:

Det här är några av de rubriker och ämnesområden som bör ingå i den kvalitetsmanual som ni tar fram för er verksamhet.

Övergripande och styrande dokument

 • Överblick kvalitetsledningssystem SOSFS 2011:9
 • Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad
 • Ansvar för ledningssystemet
 • Målsättning och verksamhetsstyrning
 • Dokumentstyrning och förvaring av dokumentation
 • Dokumentationsskyldighet - t ex Dagboksanteckningar

Processer och aktiviteter

 • Utformning av assistans / vård  / uppdrag
 • Arbetsplanering och uppföljning
 • Riskbedömning i samband med ny brukare / klient
 • Arbete ute hos brukaren

Lex Sarah och Lex Maria

 • Rapporteringsskyldighet
 • Lex Maria anmälan och rutiner
 • Lex Sarah anmälan och rutiner
 • Rutin för verksamhetsledare vid tillbud, synpunkter och missförhållanden
 • Rutin - Såhär arbetar vi i samband med en lex Sarah anmälan
 • Rutin för stöd av personal vid missförhållande och tillbud

Externa intressenter

 • Information och rutin för anhörig, enskild eller allmänhet
 • Kvalitetsberättelse
 • Patientsäkerhetsberättelse mall ingår - för vårdgivare
 • Klagomål och synpunkter

Förbättringsarbete

 • Systematiskt förbättringsarbete för SOSFS 2011:9
 • Sammanställning och analys
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Egenkontroll
 • Aktivitetsplan för SOSFS2011:9

Personal

 • Rekrytering och anställningsprocess
 • Befattningsbeskrivning samt ansvar och befogenhet
 • Introduktionsutbildning
 • Sekretess

Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljöpolicy, rutiner och dokumentation
 • Drog och missbrukspolicy
 • Handlingsplan och rutin vid olycka (inkluderar arbetsskada, krishantering m.m.)
 • Nödlägesberedskap
 • Hot om våld eller våld på arbetsplatsen
 • Olycksfallsrapportering

Support med vägledning och tips gällande SOSFS 2011:9

Under arbetets gång samt det kommandet året så ingår fri support för ert kvalitetsledningssystem och Quality Works.

Läs mer om
Socialstyrelsen ledningsystem
Föreskrifter och råd SOSFS 2011:9
Meddelandeblad om lex Sarah

Få offert
Är ni intresserade av tjänsten men vill ha en vanlig offert på tjänsten så kontakta oss.

Kontaktformulär support@kvalitetsgruppen.com

Ring oss på 0451-837 15

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

 

För närvarande går det bara att beställa produkten per telefon 0451-837 15 eller e-post support@kvalitetsgruppen.com

Powered by Talex e-handelssystem